තමන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් බැටන් පොලුවලින් පහරදීම සඳහා අවසර ඉල්ලුවේ නැති බවත්, ඒ සඳහා තමන්ට දැනටමත් අවසර තියෙන බවත් […]