පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරුන් ඇතුළු ඉහළ දේශපාලනඥයන් 40 දෙනෙකු රුපියල් කෝටියකට ආසන්න ජල බිල්පත් ගෙවීම දිගින් දිගටම පැහැර හැර […]