වර්තමානයේ උද්ගතවී ඇති තත්ත්වයට තමන් වග කිව යුතු නැති බවත්, ඊට වගකිව යුත්තේ භාණ්ඩාගාරය භාරව සිටි පිරිස බවත් […]

අඩුආදායම්ලාභීන්ට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය දෙන්නත්, ඉන්ධන පාවිච්චියටත් කූපන් ක්‍රමයක් පටන් ගන්න ඕනෑ කියලා ජල සම්පාදන ඇමති වාසුදේව නානායක්කාර මාධ්‍ය […]

ඇමෙරිකානු සමාගමක් වෙත කිසිම තරගකාරී මිල ගණන් කැඳවීමක් නැතිව, ශ්‍රී ලංකාවට අවාසි සහගත ලෙස යුගදනවි බලාගාරයෙන් සීයට 40ක් ලබා […]