කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල පදිංචි තරුණයන්  11 දෙනෙක් පැහැර ගෙන යාම, කප්පම්ගැනීම සහ අතුරුදන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නාවික හමුදාපතිට […]

2008 සහ 2009 වසරවල කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල තරුණයින් 11 දෙනෙකු පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදන් කළේ යැයි කියන සිද්ධිය […]