යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේ ක්‍රියාත්මක වූ බරපතල වංචා දූෂණ රාජ්‍ය සම්පත් වරප්‍රසාද බලය සහ අධිකාරිය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම […]