ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ගනුදෙනු කරනවා නම් තමන් ආණ්ඩුවෙන් යන බව පැවසූවේ කළ වත්මන් රජය කිසිම අවස්ථාවක ජාත්‍යන්තර […]

අඩුආදායම්ලාභීන්ට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය දෙන්නත්, ඉන්ධන පාවිච්චියටත් කූපන් ක්‍රමයක් පටන් ගන්න ඕනෑ කියලා ජල සම්පාදන ඇමති වාසුදේව නානායක්කාර මාධ්‍ය […]