2021 පෙබරවාරි 07 වන දින  ගාමිණි වියගොඩ මහතා ‘දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ විමර්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ’ අවසාන වාර්තාව  පිළිබදව අනිද්දා […]