එක රටකුයි-එක නීතියකුයි හදන්න පුළුවන් කියලා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ මහත් භක්තිමත් විශ්වාසයට ලක් වෙලා, කාර්යසාධක බලකායක සභාපතිකමට […]