තමන්ව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් කර ඇති බව තමන්ට ආරංචි වූ බවත් මෙවැනි දේවල් තමන්ට පුරුදු බවත් හිටපු […]