ඇමරිකා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලාංකිකයින් දෙදෙනෙකු ද ඇතුළුව රටවල් කිහිපයක ආරක්ෂක අංශවලට සම්බන්ධ නිලධාරීන් දොළොස්දෙනෙකුට එරෙහිව […]