ජීඑස්පී ප්ලස් සහනය ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීම අත්හිටුවීමට යුරෝපා කවුන්සිලය පැත්තෙන් දැනටමත් තීන්දු කර හමාර බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් […]

සැප්තැම්බර් 06 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වෙන අත්‍යවශ්‍ය සේවාවලට ජනාධිපතිවරයා දාපු හදිසි නීති රෙගුලාසිවලට අදාළ විවාදයේදී ඊට විරුද්ධව දැඩි අදහස් […]