සුජිත් රත්නායක කියන්නේ මට තේරෙන විදියට ලංකාවට ඔරොත්තු නොදෙන කලා පෞරුෂයක්. භාෂාව මත යැපෙන හා භාෂාව මත යැපීමේ […]