ඇමති සරත් වීරසේකරගේ ආන්දෝලනාත්මක සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයා එස්ටීඑෆ් නිලධාරීන් පිරිසකුත් පාවිච්චි කරමින් දිවුලපිටි‍යේ ඉඩමක් අල්ලන්න උත්සාහ කරපු කතාව ප්‍රතික්ෂේප කරමින් […]