යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ හැටහුටහමාරක් හමුදා කඳවුරු දැම්මත් පාලනය කරගන්න බැරි බව කියන ‘ආවා’ නම් කල්ලියේ තවත් 5 දෙනෙකු තියුණු […]

 ශ්‍රී ලංකාව විදෙස් ණය නොගෙවා ඒවාට නිගරු නොකර නියමිත කාලයට ගෙවන බව සහතක වෙලා රජයට මෙරට තුළදී ගත හැකි ප්‍රායෝගික […]

‘අද සිද්ධවුණ අපරාධය නින්දා සහගතයි. වෛරී සහගතයි. එය වැරදියි. ඒක කළේ තනි පුද්ගලයෙක්. ආගමික ඇදහීමක් නෙවෙයි. මේ ක්‍රියාව […]