ආර්ථිකයේ පැත්තක් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ආකාරයක හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශ කර තිබේ. ආණ්ඩුව අත්‍යවශ්‍ය සේවා සම්බන්ධයෙන් […]