රටම අඳුරෙ වැටුණ කාලෙක දැනගන්න වටින කතාවක් ආලෝක කිරණ විදුලිය බවට පත් කරන එක හරියට මැජික් එකක් වගේ. […]