වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාරවලට කඩා වැදී ඉතා දරුණු අපරාධකාරී ස්වරූපයෙන් හැසිරුණු බවට මූලාශ්‍ර ගණනාවකින් චෝදනා එල්ල වුණාට පස්සෙත් […]