‘‘කඳුළු ගෑස් .. ජල ප්‍රහාර..බැටන් පොලු පහරට.. වෙඩි උණ්ඩයට..බිය වූවානම්,මේ සටන් නැවතීනිදහස් අධ්‍යාපනයමියැදී හුඟක් කල්….‘‘ සිසිත ප්‍රියංකර කියන […]