බෙලිඅත්ත, අම්පිටිය, කඹුරුගමුව, කුරුණෑගල සහ කන්තලේ වැව්වල ජොගිං ට්‍රැක් හදන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 2ක් විතර වෙන් කරලා […]