ඉදිරි කාලයේදී තවත් කැබිනට් සංශෝධනයක් කරන්න සුදානමක් තියෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂේන්ද්‍ර රාපක්ෂ පවසලා. ඔහු මේ ගැන කියලා […]