සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවේ මෙහෙයුම් කටයුතු යළි ආරම්භ කිරිම තවදුරටත් ප්‍රමාද වන බව බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ.ඩී.ආර්. වොල්ගා මහත්මිය […]

බොරතෙල් ගෙන්වීම තාවකාලිකව නවත්වා සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව නොවැම්බර් 15 දින  සිට  දින 50 ක් වසා තැබෙනු ඇති බව […]

පිරිපහදු කිරීම සදහා බොරතෙල් නොමැති වීම හේතුවෙන් ලංකා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවට අයත් සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව නොවැම්බ ර්15 වැනිදායින් […]

මේ ගැන වාණිජ කර්මාන්ත සහ ප්‍රගතිශීලී සේවක සංගමයේ ඛනිජ තෙල් ශාඛාවේ සභාපති බන්දුල සමන් කුමාර කියා තිබුණා. පිහිපහදුවේ […]