ආණමඩුව ප්‍රදේශයේ සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා ඇති වූ සිද්ධියකට තමා සම්බන්ධ වුයේ එම ඉඩම තම දේශපාලන අධාරකරුවෙකුට අයිති ඉඩමක්  නිසා […]

එන්නත්කරණයට ආණ්ඩුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400ක් වියදම් කරලා තියෙනවා කියලා රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත කියලා තියෙනවා. ඒ වියදම […]