අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි එක රටක් එක නීතියක් පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති විදියට ඥාණසාර හිමියන්ව පත් […]