පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු විසින් තොරතුරු පනත අනුව කරනු ලැබූ ඉල්ලීමකට නිසි කාලරාමුවට අනුව තොරතුරු ලබා නොදී, එම තොරතුරු ඉල්ලීම […]

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභා සාමාජිකත්වයෙන් ආචාර්ය අතුලසිරි සමරකෝන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. අදාල කොමිෂන් සභාවෙන් ඉවත් වීමේ […]

තොරතුරුවලට ප්‍රවේශ වීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය අද(28)යි. එහෙත් එම සැමරුම පවා අපට කරන්නට සිදුව තිබෙන්නේ තොරතුරු සංස්කෘතිය පෝෂණයට අත්වැලක් […]