‘කවදා හරි දවසක මේ ප්‍රශ්නෙට මියගිය හැම කෙනෙක් වෙනුවෙන්ම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 225ම වගකියන්න ඔ්න කියලා.’ යැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී […]