රාජපක්ෂ පවුලේ පොඩි පුත් රෝහිත රාජපක්ෂ හෙවත් චිචී ඇතුළු පිරිසක් නිර්මාණය කරපු එල්පීඑල් දඹුල්ල ජයන්ට්ස් කණ්ඩායමේ තේමා ගීතය […]