ජීවතුන් අතර සිටියදී මංමාවත් ඇතුළු පොදු ස්ථාන සඳහා පුද්ගලයින්ගේ නම් යෙදීම තහනම් කිරීමට නව පනතක් ඉඩම් අමාත්‍යංශය මගින් […]