ඔබ බොහෝ දෙනෙකු නොදන්නා කරුණක් සිහිකරමි.  මට මාගේ දියණිය ලැබෙන්නට සුදානම් මාස 9 ක ගැබිනියක්ව සිටිය දී රත්තොට […]