සිරිල් ගාමිණි පියතුමා දෙවැනි දිනටත් ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂෂණ දෙපාර්මේන්තුවට නොවැම්බර් 16 දින පැමිණ ඇත. පාස්කු […]