සත්‍යය අසත්‍යය කුමක් වුවත් ජනාධිපතිවරයාට අපහාස කරන්නන් දඩුකදේ ගැසිය යුතු බව සිරිල් ගාමිණී පියතුමන් තම මුහුණු පොතේ සටහනක් […]