පුරවැසියා ඡන්දය භාවිත කිරීමේ සැලකිලිමත් විය යුතු ප්‍රමුඛතා සම්බන්ධයෙන් ජනතාව අතර කතිකාවතක් ඇතිකල යුතු යැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ […]