පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ට යම් අපහාසයක් හෝ හිරිහැරයක් සිදු වුවහොත් ඒ ගැන පියවර ගැනීමේ අයිතිය කාන්තා මන්ත්‍රී සංසදයට ලබාදිය යුතු […]

යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේ ක්‍රියාත්මක වූ බරපතල වංචා දූෂණ රාජ්‍ය සම්පත් වරප්‍රසාද බලය සහ අධිකාරිය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම […]

ආණ්ඩුව හදිසි නීතිය යටතේ ජනතාව මර්දනය කරන රෙගුලාසි ගෙන ආවොත් ඊට එරෙහිව අධිකරණයට යන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රනිල් […]