හානියට පත් ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් අදාළ ආයතනවලට යළි බාර දෙන්නයි විද්‍යුත් මාධ්‍ය මගින් දැන්වීම් පළ කර පාරිභෝගිකයන්ට දැනුම් […]

90%ට වඩා ප්‍රමිතියෙන් තොර උදුන් හා උපාංග හේතුවෙන් පසුගිය දිනවලදී වාර්තා වූ ගෑස් පිපිරීමේ අනතුරු සිදු වී ඇති […]

නිවෙස්වලට හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානවලට මිලදී ගෙනගොස් ඇති ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩර සම්බන්ධයෙන් කිසියම් හෝ ගැටලුවක් පවතින්නේ නම් අදාල ගැස් […]