චිලි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට වඩා ජනගහනය අඩු රටක්. එරට ජනගහනය මිලියන 19ක්. ලොකු ලෝකෙක පොඩි රටක්. හැබැයි ඒ […]