තම නිවාඩුවට ගමට පැමිණෙන පොලිස් නිලධාරීන්ට හා හමුදා නිලධාරීන්ට පහර දිය යුතු බවට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රකාශ පුද්ගලයෙකු […]