අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ රඳවාගෙන සිටි ජනිත් මධුශංක හෙවත් “පොඩි ලැසී” දෙසැම්බර් 21 දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත […]

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ රඳවාගෙන සිටින ජනිත් මධුශංක හෙවත් පොඩි ලසී හමුවී උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා ඔහුගේ නීතිඥවරුන්ට […]

දැනට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ රඳවා සිටින ජනිත් මධුසංඛ හෙවත් “පොඩි ලසී ” නමැත්තාගේ රැඳවුම් නියෝග අවසන් වීමෙන් […]

අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රැදවුම් භාරයේ තබා ගෙන ප්‍රශ්න කරමින් සිටින ජනිත් මධුසංඛ නොහොත් පොඩි ලැසීගේ මව, ශ්‍රි ලංකාවේ […]