පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේදී මන්ත්‍රීවරියන්ව හාස්‍යට ලක් කිරීම, වාචිකව යම් යම් හිංසනයන්ට ලක් කිරිම දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙනවා කියලා පාර්ලිමේන්තු […]