මේ ජනවාරි මාසය තුළ කොයි මොහොතක හෝ මෙරට ඉන්ධන හිඟයක් ඇතිවීමේ අවදානම පවතින බවත් එම අවදානම මඟහරවා ගැනීමට […]

LIOC සමාගම ඉන්ධන මිල ඉහළ දමන්නැයි ඉල්ලා තිබෙන බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට සලකා බලමින් සිටින බවත් බලශක්ති […]