(බීබීසී වාර්තාවක් ඇසුරෙන්) ඇෆ්ගනිස්ථානයේ පාලන බලය දැන් ඉල්ලාගෙන ඉන්න තාලිබාන් සංවිධානයට විරුද්ධව සටන් කරන්න ලෑස්ති දහස් ගාණක හමුදාවක් […]