ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ දත්ත පද්ධතියේ දත්ත ගොනු කිහිපයක් මැකුණේ ඉංජිනේරුවකුගේ අත්වැරදීමකින් බවත්, පද්ධතියට ඇතුළුවීමට අවසර ලද පසු […]

ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පිහිටුවීමට අදාල, ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රධානම ආයතනය වන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පිහිටවූ පනත […]