මාතොට 11වැනි කලාපය ලංකාවේ තිබෙන දේශපාලන ගැටලු අතරින් නම් කරලා ලැබ තියෙන්නේ ජනවාර්ගික ගැටලුව කියලා. මේ නාමකරණයට අමතරව […]

කථිකාචාර්ය නිර්මාල් රංජිත් දේවසිරි -1996.07.01 – මාතොට දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවත්නා යුද්ධය පිටුපස සාධක කිහිපයක් දක්නට ලැබේ. එනම් […]