මුතුරාජවෙල තෙත් බිම සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පැවරීමත් සමඟ මතුව ඇති ගැටලුව පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා […]

මුතුරාජවෙල රක්ෂිතය සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති නව අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් හදුනාගෙන ඇති ජනතාව පදිංචිව සිටින ප්‍රදේශ […]