ඔබ දන්නවද? යම් ෆිල්ම් එකක කොච්චර අඩුපාඩු තිබුණත්, විචාරකයෝ කොච්චර ඒ අඩුපාඩු පෙන්නුවත්. මිනිස්සු ඒවා ගණන් නොගෙන ෆිල්ම් […]

හඳගමගෙ කලාත්මක ප්‍රකාශනය මුල ඉඳලම යථාර්ථවාදී සීමාවෙ නතර වෙන්නෑ. එය නිතරම යථාර්ථවාදී ප්‍රකාශනයේ සීමාවලින් ඔබ්බට ගිහින් අධියථාර්ථවත්ව දිගහැරෙනව.  […]