ආණ්ඩුවේ දත්ත බොරු බවත්, තත්වය ඊට වඩා ඉතා දරුණු බවත් හඟවන පුවතක් තිබුණා. වෛද්‍ය නවීන් සොයිසා උපුටා දක්වමින් […]