ඉන්දියාවෙන් දියර නයිට්‍රජන් පොහොර ගෙන්වීමේ ගනුදෙනුවේදී කෝටි 800 ක පමණ වංචාවක් සිදුවී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලි චම්පික […]