ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයාට කැබිනට් ඇමතිවරයෙකුගේ තත්ත්වය පිරිනමා ඇත.  මෙම නව බලතලත සමග ඔහු රටේ පස්වැනි පුරවැසියා […]

හම්බන්තොට කටුවන ප්‍රාදේශීය සභාවේ ජනතාවට අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ ‘ ෆයිසර් එන්නත’ ලබා දෙන්නේ තම ඉල්ලීම මත බව කටුවන […]