වෛද්‍ය නජිත් ඉන්දික මානසික ආතතියකින් ඉන්නවා දැයි සොයා බලන්න අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු ඔහු සේවය කරන රෝහලට […]