කොළඔ විශ්ව විද්‍යාලෙය් කුලපති ලෙස ජනාධිපතිවරයා පත් කළ මුරත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන්ගේ පත් කිරීමට විරෝධය දක්වමින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ 2021 […]

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නව කුලපති පදවිය සඳහා මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් පත් කිරීම පිළිබදව  විරෝධය පළ කරමින් කොළඔ විශ්ව විද්‍යාලයේ […]

මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන්ව කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති ධුරයට පත්කර ඇත. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මෙම පත්වීම ලබා දී ඇති […]

රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද සංගමයේ සභාපති මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන්ව කොළඹ සරසවියේ කුලපති ධුරයට පත් කිරීමට රජය තීරණය කර […]