මව්බිම පුවත්පතේ දෙසැම්බර් 28 වැනිදා පළ වූ ‘අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු, සංස්ථා සභාපතිවරු බහුතරය අසාර්ථකයි’ යන සිරස්තලය සහිත ප්‍රවෘත්තියේ තියෙන […]