වී වගාව සඳහා අවශ්‍ය තරමට යූරියා පොහොර මහ කන්නයේ වගා කරන්න කලින් දෙන්න බැරි වෙන බව කෘෂිකර්ම ඇමති […]

 අධික වැස්සෙන් හානි වූ පැතිවලට රසායනික පොහොර ලබා දීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සූදානම් වෙමින් ඉන්න බව ඒ අමාත්‍යාංශයේ […]

ගොවිතැනට අවශ්‍ය පොහොර නියමිත වේලාවට ලබා නොදී ගොවීන්ගේ විශ්වාසය කඩ කළ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් […]

චීනයෙන් කාබනික පොහොර ගෙන්වීම අත්හිටුවා නැති බවත් අහිතකර බැක්ටීරියා හමුවූ පොහොර නිපදවන චීන සමාගමෙන් පොහොර ගෙන්වීම අත්හිටවූ බවත් […]